Regulamin pensjonatu

REGULAMIN PENSJONATU TRAFO BASE CAMP

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem Pensjonatu Trafo Base Camp i jednocześnie wyrażamy nadzieję na przestrzeganie opisanych w nim zasad. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia Państwu bezpiecznego i komfortowego pobytu w naszym obiekcie.

 1. Kierownictwo i personel pensjonatuTrafo Base Camp dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na jak najwyższym poziomie. Jednakże zwraca się uwagę gości, by mieli na uwadze, iż korzystają z usług PENSJONATU, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich.
  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Podczas meldowania się osoba wynajmująca pokój winna okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
 4. Rozpoczęcie pobytu w pensjonacie jest  równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu  przez Gościa.
 5. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.
 6. Doba trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Do tego czasu pokój winien być zwolniony, a klucz zwrócony w recepcji pensjonatu. Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę.
 7. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do pensjonatu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała.
 8. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji pensjonatu lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: baza@ trafobasecamp.pl. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 9. Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych.
 10. Wpłaty zadatku w wysokości 40% kwoty należnej za noclegi i inne zamówione usługi należy dokonywać na konto: Trafo Base Camp, ul. Łączna 39 , 41-303 Dąbrowa Górnicza, 66 1050 1360 1000 0090 3043 4758. Przy wpłacie zaliczki uprzejmie Państwa prosimy o podanie w tytule przelewu: imienia i nazwiska, oraz daty przyjazdu do naszego pensjonatu.
 11. W przypadku, gdy pokój nie zostanie zwolnione do godziny 15:00, a pokój ten jest zarezerwowany na kolejną dobę przez inną osobę, wówczas obsługa pensjonatu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do skrytki bagażowej.
 12. W pokojach pensjonatu nie ma możliwości przyjmowania osób odwiedzających gości.
 13. Trafo Base Camp może odmówić zakwaterowania lub też może wykwaterować w trakcie trwającego pobytu gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin pensjonatu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
 14. Gość określa czas pobytu w pensjonacie w dniu przybycia lub przy dokonywaniu rezerwacji, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 15. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu za który uiścił należną opłatę.
 16. Przy zameldowaniu grup powyżej 8 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości 200 PLN. Depozyt zwracamy przy wymeldowaniu zakładając, że nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.
 17. Akceptujemy pobyt zwierząt w pensjonacie, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za zgodą recepcji i za pozostawieniem depozytu w wysokości od 50 PLN do 100 PLN – o wysokości depozytu decyduje recepcjonista. Depozyt jest pobierany na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren pensjonatu, bez powiadomienia o tym recepcji.
 18. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji oraz w chwili zameldowania.
 19. Przez cały czas pobytu w pensjonacie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 20. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:30 – 6:30.
 21. Pensjonat Trafo Base Camp znajduje się pod całodobowym monitoringiem oraz opieką agencji ochrony ARKAN.
 22. Pensjonat Trafo Base Camp nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa pozostawionego na terenie obiektu. Gość obiektu przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie obiektu parking jest parkingiem niestrzeżonym.
 23. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych oraz gazowych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 24. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
 25. Nie wolno przenosić wyposażenia pokoi.
 26. W razie utraty kluczy do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 50,00 PLN.
 27. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 28. Zadatek podlega zwrotowi w 100%, jeśli rezerwacja zostanie odwołana nie później niż 14 dni przed terminem planowanego przyjazdu. W przypadku anulowania rezerwacji
  po tym terminie, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku skrócenia, wskutek własnej decyzji,  rozpoczętego już w pensjonacie pobytu gość nie ma podstawy domagać się zwrotu pozostałej kwoty.
 29. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
  Wszelkie reklamacje na piśmie przyjmowane są w recepcji.
 30. W pensjonacie Trafo Base Camp obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych .
 31. Opuszczając pokój, prosimy upewnić się czy okna i drzwi są dokładnie zamknięte.
 32. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort naszych Gości, na terenie pensjonatu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
 33. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 34. Na terenie pensjonatu obowiązuje zakaz posiadania oraz używania środków odurzających.
 35. Wszelka aktywność sportowo-rekreacyjna z wykorzystaniem sprzętu własnego lub użyczonego przez Trafo Base Camp odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Gościa, który w razie uszczerbku na zdrowiu lub mieniu nie może wnosić roszczeń wobec ośrodka. Dzieci winny być pod stałą opieka rodziców zwłaszcza podczas korzystania z hali wspinaczkowej. Udostępnianie wypożyczonego przez ośrodek sprzętu osobom trzecim jest zabronione.
 36. Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie pensjonatu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. 
 37. Gość ma obowiązek zgłosić w recepcji, w dniu przybycia, wszelkie usterki zastane w pokoju. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. W przypadku jakichkolwiek nieuregulowanych opłat po wymeldowaniu, Gość zgadza się na obciążenie swojej karty kredytowej. 
 38. W wypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego na terenie pensjonatu, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, obsługa może niezwłocznie zawiadomić o sprawie oraz wezwać na miejsce stosowne służby.
 39. Gość powinien zawiadomić obsługę h pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 40. Odpowiedzialność pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do pensjonatu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność pensjonatu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Pensjonat ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu pensjonatu, albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 41. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji pensjonatu przechowa te przedmioty przez 7 dni, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 42. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 43. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych Trafo Base Camp Marcin Kwasniewski. Ul Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku

e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

      44. Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości                      porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby TRAFO BASE CAMP.

      45. Wszelkie nieuregulowane regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.